Thông tin về Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2552
Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải thông tin về Lãnh đạo Sở như sau:

 

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

 

 
Ông: NGUYỄN VĂN MINH

Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại cơ quan: 02143847289

Di động: 0913287787

Email: nvminh-snv@laocai.gov.vn


 

NHIỆM VỤ


* Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành công tác QLNN thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các hoạt động của Sở Nội vụ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực và nhiệm vụ công tác sau:

a) Công tác tổ chức bộ máy;

b) Công tác biên chế;

c) Công tác cán bộ: tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; điều động cán bộ, CCVC ra ngoài tỉnh và tiếp nhận cán bộ, CCVC từ tỉnh ngoài về; tuyển dụng cán bộ, CCVC không qua thi tuyển.

d)Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh;

đ) Công tác cải cách hành chính nhà nước;

e) Nhiệm vụ công tác cơ quan Sở Nội vụ: Chủ tài khoản cơ quan; quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác nghiên cứu khoa học ngành Nội vụ;

g) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành theo chức danh quy định;

h) Thực hiện nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ giao.

* Phụ trách: Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Phòng Cải cách hành chính.

Ông: MẠC QUỐC THÁI

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 02143840040

Di động: 0912.763.773

Email: mqthai-snv@laocai.gov.vn


 

 

 

* Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành và theo dõi các lĩnh vực công tác của Sở Nội vụ, cụ thể:

a) Công tác thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền;

- Hoạt động của HĐND, UBND các cấp;

- Xây dựng chính quyền cơ sở;

- Quản lý CBCC và những người không chuyên trách cấp xã, thôn bản.

b) Công tác quản lý địa giới hành chính;

c) Quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

d) Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;

đ) Quy chế dân chủ cơ sở và cơ quan Nhà nước;

e) Ủy quyền Chủ tài khoản cơ quan Sở Nội vụ;

g) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành Nội vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

+ Theo dõi tham gia các hoạt động khối các cơ quan khối nội chính, kinh tế ngành.

* Phụ trách: Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Ban Tôn giáo trực thuộc Sở.Bà: GIÀNG THỊ BẰNG

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 02143841384

Di động: 0912385379

Email: gtbang-snv@laocai.gov.vn
Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã;

b) Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đới với CBCCVC khối nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện (Trừ công tác quản lý cán bộ, CCVC do Giám đốc phụ trách).

c) Công tác hành chính, quản trị;

d) Theo dõi tham gia các hoạt động khối các cơ quan văn hóa xã hội, đoàn thể;

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành Nội vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

e) Ủy quyền Chủ tài khoản cơ quan Sở Nội vụ;

* Phụ trách: Phòng Công chức, viên chức; Văn phòng Sở.

 

 

Ông: NGÔ HỮU TUYÊN

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 02143847699

Di động: 0974095096

Email: nhtuyen-snv@laocai.gov.vn
Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

a) Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng tỉnh; tham mưu các nội dung, nhiệm vụ về công tác TĐKT cho Hội đồng TĐKT tỉnh.

b) Quản lý nhà nước về Văn thư, lưu trữ tỉnh;

c) Công tác thanh tra Nội vụ; tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân;

d) Công tác quản lý hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành Nội vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

e) Theo dõi và tham gia các hoạt động khối cơ quan tham mưu tổng hợp.

g) Ủy quyền Chủ tài khoản cơ quan Sở Nội vụ;

* Phụ trách: Ban TĐKT; Chi cục VTLT; Thanh tra Sở.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 495
  • Trong tuần: 6,731
  • Tất cả: 1,648,126
Đăng nhập