Công văn số 1254 /SNV-CCHC ngày 23/12/2015 của Sở Nội vụ
Lượt xem: 1723
Công văn số 1254 /SNV-CCHC ngày 23/12/2015 của Sở Nội vụ v/v triển khai và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ sô kết quả thực hiện công tác CCHC của các Sở, ban ngành; UBND các huyện, Tp năm 2015

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ NỘI VỤ

 


Số: 1254 /SNV-CCHC

Triển khai và hướng dẫn tự đánh giá,

chấm điểm xác định Chỉ sô kết quả thực hiện công tác CCHC của các Sở, ban ngành;

UBND các huyện, Tp năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lào Cai, ngày 23 tháng 12 năm 2015

                  

 

Kính gửi:

 

 

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố

 

 

Thực hiện Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,  thành phố thuộc tỉnh Lào Cai.

 

Qua hai năm triển khai thực hiện (năm 2013 và năm 2014) và trên cơ sở kết quả thẩm định việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ sô CCHC của các Sở, Ban, ngành; các huyện, thành phố, những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ đã tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa nội dung và phương pháp tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2015 đối với các Sở, Ban, ngành; các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2015; Sở Nội vụ hướng dẫn  như sau:

 

1-  Mục tiêu của việc xác định Chỉ số CCHC:

Chỉ số CCHC là cơ sở để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng, nhằm so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các Sở, ngành; UBND các huyện, Tp. Đồng thời, thông qua Chỉ số CCHC để xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, qua đó giúp cho các cấp, các ngành có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong kế hoạch CCHC hàng năm.

 

2- Cấu trúc của bộ Chỉ số CCHC:

Bộ Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố được xác định  trên 8 lĩnh vực, trong đó:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị SN công lập;

- Hiện đại hóa hành chính;

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

3- Phương pháp và trình tự tiến hành:

3.1- Tự đánh giá, chấm điểm:

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ kết quả công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình trong năm 2015, tổ chức tự đánh giá, chấm điểm cho từng nội dung, nhiệm vụ CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC, bao gồm:

+ Bảng 1- Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2015 - Áp dụng cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

+ Bảng 2 - Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2015 - Áp dụng cho UBND các huyện, thành phố.

(Có biểu kèm theo)

Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (viết tắt là TC) và tiêu chí thành phần (viết tắt là TCTP) cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, bao gồm:

 

- Phụ lục 1: Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm  để xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lào Cai năm 2015.

 

- Phụ lục 2: Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm  để xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai năm 2015.

(Có Phụ lục kèm theo)

 

3.2- Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm.

Sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố  xây dựng báo cáo gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

- Nội dung báo cáo:

+ Bảng đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2015.

+ Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm Bảng tổng hợp để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm: Các kế hoạch, báo cáo, quyết định, các số liệu thống kê trên các lĩnh vực CCHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận…để phục vụ cho việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, ví dụ: Quyết định ban hành kế hoạch CCHC của các Sở, ngành.

+ Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

+ Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 

3- Thời gian:

Báo cáo được lãnh đạo phê duyệt và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2016, để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả đánh gia và xếp loại.

 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các cơ quan HCNN của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để kịp thời giải đáp.

  

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu: VT, CCHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

Tải về tài liệu đính kèm tại đây: 1512240943321172trinkhainhgichmimchscchcnm2015ccs.zip

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 5,800
  • Tất cả: 1,647,195
Đăng nhập