Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ sô kết quả thực hiện công tác CCHC của các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố năm 2014
Lượt xem: 2668

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

Ngày 11/10/2013 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,  thành phố thuộc tỉnh Lào Cai.

Để tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2014; Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai, như sau:

 1-  Mục tiêu của việc xác định Chỉ số CCHC:

Chỉ số CCHC là cơ sở để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng, nhằm so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các Sở, ngành; UBND các huyện, Tp. Đồng thời, thông qua Chỉ số CCHC để xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, qua đó giúp cho các cấp, các ngành có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong kế hoạch CCHC hàng năm.

 2- Cấu trúc của bộ Chỉ số CCHC:

Bộ Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố được xác định  trên 8 lĩnh vực, trong đó:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị SN công lập;

- Hiện đại hóa hành chính;

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

3- Phương pháp và trình tự tiến hành:

3.1- Tự đánh giá, chấm điểm:

- Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ kết quả công tác triển kha, thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình trong năm 2014, tổ chức tự đánh giá, chấm điểm cho từng nội dung, nhiệm vụ CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC, bao gồm:

+ Bảng 1- Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2014 - Áp dụng cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

+ Bảng 2 - Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2014 - Áp dụng cho UBND các huyện, thành phố.

(Có biểu kèm theo)

- Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (viết tắt là TC) và tiêu chí thành phần (viết tắt là TCTP) cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, bao gồm:

+ Phụ lục 1: Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm  để xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lào Cai năm 2014.

+ Phụ lục 2: Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm  để xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai năm 2014.

(Có Phụ lục kèm theo)

 3.2- Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm.

Sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố  xây dựng báo cáo gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

- Nội dung báo cáo:

+ Bảng đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2014.

+ Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm Bảng tổng hợp để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm: Các kế hoạch, báo cáo, quyết định, các số liệu thống kê trên các lĩnh vực CCHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận…để phục vụ cho việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, ví dụ: Quyết định ban hành kế hoạch CCHC của các Sở, ngành.

+ Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

+ Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 4- Thời gian:

Báo cáo được lãnh đạo phê duyệt và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2015, để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả đánh gia và xếp loại.

 Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các cơ quan HCNN của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để kịp thời giải đáp.

Mời tải về các biểu mẫu tại đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 5,882
  • Tất cả: 1,647,277
Đăng nhập