HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SỞ NỘI VỤ
Lượt xem: 1404

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH

LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ SỞ NỘI VỤ 2017

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng ban hành

Cơ quan ban hành

Tình trạng hiệu lực VB

I

Văn bản quy định của Bộ Nội vụ

 

 

 

 

1

Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

01/2014/TT-BNV

10/01/2014

Bộ Nội vụ

Còn hiệu lực

2

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện

15/2014/TT-BNV

31/10/2014

Bộ Nội vụ

Còn hiệu lực

II

Văn bản quy định của UBND tỉnh

 

 

 

 

1

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ.

20/2015/QĐ-UBND

14/5/2015

UBND tỉnh Lào Cai

Còn hiệu lực

2

Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

03/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Còn hiệu lực

3

Quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

05/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Còn hiệu lực

4

Quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

04/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Còn hiệu lực

III

Văn bản quy định của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

1

Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

786/QĐ-SNV

25/12/2008

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

2

Quy định về Sáng kiến

29/QĐ.SNV

04/8/2009

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

3

Quy định về xét và công nhận các kỷ lục thuộc Sở Nội vụ

30/QĐ-SNV

04/8/2009

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

4

Về việc ban hành Quy định bình xét, xếp loại lao động hàng quý và năm cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

34/QĐ-SNV

03/11/2010

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

5

Quy định về quản lý tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ

03/QĐ-SNV

20/02/2012

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

6

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

11/QĐ-SNV

03/04/2012

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

7

Quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ.

33/QĐ-SNV

29/7/2015

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

8

Ban hành nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

08/QĐ-SNV

27/3/2017

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

9

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

14/QĐ-SNV

27/4/2015

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

10

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

66/QĐ-SNV

05/11/2013

Sở Nội vụ

Còn hiệu lực

--------------

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 553
  • Trong tuần: 6,789
  • Tất cả: 1,648,184
Đăng nhập