Thông tư, Thông tư liên tịch ... của Bộ, ngành Trung ương
Lượt xem: 1357
 Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 cảu Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng;

Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu;

Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ về quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và phục vụ độc giả tại phòng đọc;

Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế kỹ thuật sử lý tài liệu hết giá trị;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 11/11/2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy;

Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Thông tư Số: 07/2002/TT-LT ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số  58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Thông tư Số:08/2003/TT-BCA của Bộ Công an về Hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ;

Thông tư Số 02/210/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp;

Thông tư số 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001: 2000

Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ về Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

  - Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/08/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử;

- Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

- Thông tư 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;

 - Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nội vụ 1509231434288825QD744-QD_BNV.pdf

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 5,890
  • Tất cả: 1,647,285
Đăng nhập