Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
Lượt xem: 246

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện thành phố và các doanh nghiệp trong khối thi đua thuộc tỉnh.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện thành phố và các doanh nghiệp trong khối thi đua thuộc tỉnh;

- Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh;

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

4. Thời hạn giải quyết

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua.

8. Lệ phí

Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

          - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Mẫu số 07

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…

_______________

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua….

 

 XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG                                          

(Ký, đóng dấu)                                             

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 606
  • Trong tuần: 6,842
  • Tất cả: 1,648,237
Đăng nhập