Thủ tục Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo tại tỉnh Lào Cai cho người chuyên hoạt động tôn giáo
Lượt xem: 372

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo tại tỉnh Lào Cai cho người chuyên hoạt động tôn giáo đến Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

- Bước 2: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn bản chưa hợp lệ, Ban Tôn giáo thông báo cho tổ chức để hoàn chỉnh văn bản.

- Bước 3: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan có liên quan (nếu có) xem xét giải quyết. Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có). Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu B27).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho những người chuyên hoạt động tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu B27, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Khoản 1 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016.

- Phụ lục của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 12/QĐ-SNV ngày 10/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 511
  • Trong tuần: 6,747
  • Tất cả: 1,648,142
Đăng nhập