Thành tích nổi bật qua các thời kỳ
Lượt xem: 139

Ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ được thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước (TCNN) trong Nhà nước cách mạng do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Ngày 01/11/1950, Lào Cai được giải phóng, đây là mốc son tô thắm cho trang sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Lào Cai. Từ sau thời kỳ này đến năm 1975, theo cơ cấu chung của ngành TCNN, hệ thống TCNN của tỉnh Lào Cai cũng được thành lập nhằm tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước qua các thời kỳ. Năm 1963, Bộ Nội vụ đã thống nhất lấy tên cơ quan TCNN ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là Ban Tổ chức Dân chính tỉnh. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn chỉnh của hệ thống TCNN cấp tỉnh nói chung và của Lào Cai nói riêng.

Năm 1973, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/CP thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ, các Ban Tổ chức Dân chính ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW được gọi là Ban Tổ chức chính quyền. Cùng thời gian này, hệ thống TCNN của tỉnh Lào Cai cũng được thay đổi theo cơ cấu chung của cả nước thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng TCNN và quản lý cán bộ công chức, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp việc đắc lực cho cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Sau chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ công chức ngành Tổ chức Nhà nước, đầu mối là Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Ngày 09/11/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và quy định hệ thống tổ chức ngành Tổ chức Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Tháng 01/1976, tỉnh Lào Cai sáp nhập với tỉnh Nghĩa Lộ và tỉnh Yên Bái thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Thời kỳ này,hệ thống TCNN duy trì hoạt động theo tổ chức bộ máy của tỉnh Hoàng Liên Sơn.Ngày 01/10/1991, tỉnh Lào Cai được tái lập, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai cũng được thành lập để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác TCNN của tỉnh Lào Cai.

Ngày 05/8/2002, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 02 đổi tên Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ thành Bộ Nội vụ; đồng thời ban hành Nghị định số 45/2003/NĐ.CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Ngày 20/11/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 248/2003/QĐ.TTg đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ. Sau đó ngày 19/01/2004, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2004/TT.BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nộivụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Hệ thống làm công tác Tổ chức Nhà nước tiếp tục được kiện toàn để thực hiện tốt hơn chức năng thống nhất quản lý nhà nước trên các mặt: Tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức viên chức; chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cải cách hành chính v.v... Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai chính thức đổi tên thành Sở Nội vụ Lào Cai.

Đến năm 2008, Sở Nội vụ tiếp nhận bộ phận Tôn giáo từ Ban Dân tộc, Ban Thi đua khen thưởng và Trung tâm Lưu trữ; Theo đó chức năng nhiệm vụ quyền hạn và bộ máy của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ cấp huyện cũng có sự thay đổi. Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Sở Nội vụ Lào Cai có 6 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc, trong đó: 6 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng; Thanh tra Sở;Phòng Tổ chức bộ máy biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Phòng Công chức - Viên chức; Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Phòng Cải cách hành chính; Có 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban TĐKT, Ban Tôn giáo; Chi cục VTLT. Chức năng nhiệm vụ được quy định là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy,công chức, viên chức nhà nước, Tổ chức Hội, Quỹ phi chính phủ, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính và cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng, Tôn giáo, Lưu trữ…

Đến nay, Sở Nội vụ (Ban Tổ chức chính quyền trước đây) trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu tái lập tỉnh với bộn bề những khó khăn nhưng đã tập trung tham m­ưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước của tỉnh Lào Cai để kịp thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đươc giao góp phần không nhỏ trong sự đổi thay, tạo một diện mạo mới, để tỉnh Lào Cai hôm nay xứng đáng là cửa ngõ của vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ công chức viên chức Ngành Tổ chức Nhà n­ước tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ giao để xây dựng chính quyền nhà nước ở địa phư­ơng thực sự vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng.

THÀNH TÍCH CỦA SỞ NỘI VỤ ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

1. Năm 1997: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 799/QĐ.CT ngày 13/9/1997); Cờ thi đua của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Quyết định số 61/TCCP-VP ngày 24/02/1998).

2. Năm 1999: Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước (Quyết định số 110KT/CTN ngày 23/3/2000); Cờ thi đua của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Quyết định số 32/QĐ-BTCCBCP).

3. Năm 2001: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 80/QĐ-CT ngày 10/01/2002) khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và sản xuất kinh doanh năm 2001; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 234/QĐ.CT ngày 29/01/2002) khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa năm 2001.

4. Năm 2002: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 30/5/2003); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1295/QĐ-CT ngày 5/6/2002) khen thưởng thành tích thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI.

5. Năm 2003: Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 26/QĐ-BNV ngày 06/01/2004); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2190/QĐ.CT ngày 30/8/2004) khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 56 của Chủ tịch HĐBT về xây dựng tỉnh, thành phố thành Khu vực phòng thủ vững chắc giai đoạn 1991-2003.

6. Năm 2004: Huân chương Lao động hạng nhì (Quyết định số 913/2005/QĐ-CTN ngày 19/8/2005); Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 14/4/2005); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 1389/QĐ-BNV ngày 25/6/2004) khen thưởng trong công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1186/QĐ.CT ngày 18/5/2004) khen thưởng trong công tác  bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 157/QĐ.CT của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/01/2005) khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ  tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2004.

7. Năm 2005: Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 223/QĐ-BNV ngày 14/02/2006) khen thưởng thành tích công tác năm 2005; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1594/QĐ.CT ngày 28/6/2005) khen thưởng trong thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP về Giáo dục Quốc phòng giai đoạn 2001-2005; Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 898/QĐ.UBND ngày 07/4/2006) khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện năm 2005.

8. Năm 2006: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 85/QĐ-BNV ngày 27/01/2007) khen thưởng thành tích trong công tác Tổ chức nhà nước năm 2006; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05/3/2007) khen thưởng trong phong trào Quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2005-2006; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 28/3/2007) khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện năm 2006.

9. Năm 2007: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 24/4/2008) khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007; Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 22/01/2008) khen thưởng thành tích trong công tác Tổ chức nhà nước năm 2007; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 24/8/2007) khen thưởng trong công tác đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn từ năm 2004-2007; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 07/6/2007) khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Lào Cai.

10. Năm 2008: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 14/01/2009) khen thưởng hoàn thành tốt công tác năm 2008; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 17/02/2009) khen thưởng trong công tác cải cách hành chính năm 2008; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 6/8/2008) khen thưởng trong hoạt động Hội đồng nhân dân từ đầu nhiệm kỳ 2004-2009; Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 6/5/2009) trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu các Khối thi đua năm 2008.

11. Năm 2009: Huân chương Lao động hạng nhất (Quyết định số 1347/QĐ-CTN ngày 19/8/2010); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 45/QĐ-BNV ngày 15/01/2010) khen thưởng hoàn thành tốt công tác năm 2009; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 963/QĐ-BNV ngày 16/8/2010) khen thưởng trong phong trào thi đua thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2009; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 04/3/2010) trong phong trào thi đua toàn diện năm 2009.

12. Năm 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 120/QĐ-BNV ngày 08/02/2011) khen thưởng trong công tác năm 2010; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2011) khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2009-2010.

13. Năm 2011: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 1325/QĐ-BNV ngày 05/7/2011) khen thưởng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 16/9/2011; Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 11/3/2011) khen thưởng trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2004-2011; Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 30/9/2011).

14. Năm 2012: Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 21/01/2013); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 08/4/2012; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 21/01/2013).

15. Năm 2013: Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 27/02/2014); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 21/01/2013).

16. Năm 2015: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 6/8/2015); Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 2432/ QĐ-UBND ngày 3/8/2015); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 6/7/2015) khen thưởng trong công tác cải cách hành chính; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày  21/12/2015) khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

17. Năm 2016: Cờ thi đua của Chính phủ (Quyết định số 1092/QĐ-TTg  20/6/2016) trong phong trào thi đua toàn diện năm 2016; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 4/8/2016) khen thưởng trong công tác bầu cử.

18. Năm 2017: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 15/8/2017) khen thưởng tổng kết luật dân quân tự vệ; Bằng khen củ Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 27/9/2017) diễn tập khu vực phòng thủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 5754/QĐ-UBND ngày 22/12/2017) khen thưởng chương trình hạnh phúc.

19. Năm 2018: Cờ thi đua của Chính phủ (Quyết định số 723/QĐ-TTCP ngày 13/6/2019) khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2018; Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 16/01/2019) khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2018; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 26/1/2018) khen thưởng trong phong trào Lào Cai xây dựng nông thôn mới.

20. Năm 2019: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Quyết định số 1132/QĐ-BNV ngày 26/12/19) khen thưởng thành tích công tác Ngành Nội vụ năm 2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 6/6/2019) khen thưởng thực hiện NQ 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị.

21. Năm 2020: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/6/2020) khen thưởng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

                                                                                                        

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 692
  • Trong tuần: 5,924
  • Tất cả: 1,647,319
Đăng nhập