Kế hoạch tiển khai, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 28/KH-SNV
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tiển khai, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm KH_trien_khai_thuc_hien_de_an_20210419080601098_Signed.pdf
Văn bản mới