Kết quả thực hiện sắp xếp, tinh giảm các tổ chức hành chính theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 128

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng các đề án để sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương nhằm đảm bảo phù hợp với tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đến nay, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Theo đó, chỉ đạo các sở, ban ngành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc và trực thuộc; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức  theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2010/NĐ-CP và Nghị định số 108/2010/NĐ-CP.

Kết quả, đối với các sở, ban, ngành giữ ổn định 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; số chi cục và tương đương thuộc sở giảm 1 đơn vị (Chi cục Văn thư lưu trữ); phòng thuộc sở giảm 4 phòng; phòng và tương đương thuộc Chi cục giảm 9; các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giảm 1. Tổng số đã thực hiện giảm 15 tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng quy định trong giai đoạn đổi mới theo tiêu chí của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Trần Thị Nga
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 842
  • Trong tuần: 5 319
  • Tất cả: 1421468
Đăng nhập