V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL: Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
 

Kính gửi:

 

 

- Các sở: Tư pháp; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai thành lập Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai; Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo: (1) Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai; (2) Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai;

Để đảm bảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Sở Nội vụ đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo các Quyết định nói trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/02/2022 để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện (có dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh kèm theo).

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./.

Tải về dự thảo QĐ Sở Văn hóa Thể thao

Tải về dự thảo QĐ Sở Du lịch

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 830
  • Trong tuần: 5 307
  • Tất cả: 1421456
Đăng nhập