“Quyết liệt cải cách hành chính;tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật vàchỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp”
Lượt xem: 1101

Quyết liệt cải cách hành chính;tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật vàchỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp” là chủ đề công tác cải cáchhành chính năm 2018 của tỉnh Lào Cai.

Theo đó UBND tỉnh Lào Cai đã ban hànhkế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 trên tất cả các lĩnhvực, với 10 mục tiêu cụ thể: (1) 100% các văn bản quy phạm pháp luật đượcban hành bảo đảm đúng quy định và phùhợp với điều kiện thực tiễn của địaphương. (2) Rà soát, đơn giản hóa TTHC, thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thờigian giải quyếtTTHC so với quy định đối với 10% tổng số TTHC thuộc thẩm quyềngiải quyết. 100%TTHC được giao dịch, thực hiện tại bộ phận một cửa các cơ quanhành chính nhànước các cấp. (3) Tiến hành xây dựng và thành lập Trung tâm hànhchính công cấp tỉnh theo quy địnhcủa Chính phủ. (4) Chất lượng phục vụ của bộphận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông cáccơ quan hành chính nhà nước các cấp được nâng cao.Bảo đảm 100% cơ quan chuyênmôn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và trên 10% đơn vị hành chính cấp xãtrong hệ thống giám sát - đánh giá của tỉnh về chấtlượng phục vụ và có trên 70%thể hiện thái độ hài lòng trở lên. (5) 100% cácxã, phường, thị trấn thực hiệnáp dụnghệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt độngcủa cáccơ quan hành chính nhà nước. (6) 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp trong bộ máy hành chính được ràsoát chức năng, nhiệm vụ... để tránhchồng chéo, trùng lặp. Chuyển những việckhông nhất thiết phải cơ quan nhà nướcthực hiện hoặc thực hiện không hiệu quảcho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhận.(7) Thựchiện việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế, bảo đảm hoàn thành100%  kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018. (8) Xây dựng cơ chế phù hợp đểbố trí và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng; cơchế đề bạt, bổ nhiệm cạnhtranh vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng cơchế giám sát, đánh giá..kịpthời xử lý các hành vi trái pháp luật, đạo đức côngvụ của cán bộ, công chức,viên chức. (9) Triểnkhai và áp dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông tại100% các cơ quanchuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và 20% đơn vịhành chính cấp xã. (10) Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 trênđịa bàn tỉnh phục vụ ngườidân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chínhtrên tất cả các lĩnh vực, cụ thể là: 

1. Cải cách thể chế:

a) Đổi mới và nângcao chất lượng công tác xây dựng, banhành văn bản quyphạm pháp luật đảm bảo các văn bản được ban hành kịp thời, đúngquy trình, đảmbảo tính khả thi, hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thốngpháp luật;quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựngvà thựchiện các thể chế được ban hành. Tăng cường dân chủ, quyền giám sát củanhân dântrong xây dựng thể chế, chính sách.

b) Thực hiện tự kiểmtra, kiểm tra, rà soát và hệ thốnghóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịpthời phát hiện và xử lý những văn bảncó nội dung không đúng quy định của phápluật, thiếu đồng bộ, không phù hợp vớitình hình thực tế của địa phương.

Tiếp tục triểnkhai thực hiện dự án: Nâng cao năng lựccho đội ngũ cán bộ, công chức làm côngtác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạmpháp luật tại các sở, ban, ngành; cáchuyện, thành phố và cấp xã (do Sở Tư phápchủ trì thực hiện).

c) Tăng cườngcông tác tuyên truyền, giáo dục pháp luậttrên địa bàn tỉnh, phổ biến kịpthời các văn bản quy phạm pháp luật đến cánbộ,công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện theoquyđịnh của pháp luật.

d) Thực hiệntheo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằmxem xét, đánh giá thực trạngthi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện cácgiải pháp nâng cao hiệuquả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thốngpháp luật.

đ)Chuẩn hóa quy trình tiếp thu ý kiến và yêu cầu các cơquan chức năng giải quyếtkịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong vàsau kỳ họp HĐND các cấp.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

a) Triển khai cáchoạt động kiểm soát TTHC . Tiếp tục ràsoát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC theokế hoạch và theo quy định của Chính phủtrên tất cả các lĩnh vực quản lý nhànước.

b) Công bố TTHC đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác,đồng bộ,thống nhất, minh bạch và đúng thời hạn, tạo điều kiện cho cơ quan nhànước cóthẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC.

c) Niêm yết, công khai TTHC bảo đảm kịp thời, đầy đủ, rõràng, chính xáccác TTHC và bộ phận tạo thành TTHC dưới các hình thức thiết thựcvà thích hợp,tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu vàthực hiện TTHC.

d) Tiếp tục cải cáchquy trình xử lý hồ sơ, công việctrong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa cáccơ quan, các cấp với nhau để sửdụng các nguồn lực được hiệu quả, rút ngắn thờigian giải quyết công việc, giảmthời gian thực hiện các TTHC, tăng cường tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan,đơn vị.

đ) Đổi mới phươngthức cung ứng dịch vụ hành chính côngtheo hướng đơn giản, liên thông, liênkết, hiện đại và trực tuyến. Xây dựng hệthống theo dõi, đánh giá chất lượngdịch vụ hành chính công, trong đó có cơ chếhuy động sự tham gia của công dân,tổ chức và các phương tiện thông tin truyềnthông vào theo dõi, đánh giá chấtlượng dịch vụ hành chính công.

e) Tiếptục cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả cơchế một cửa, một cửa liênthông. Thực hiện các hoạt động:

- Tiến hành xây dựng và thành lậpTrung tâm hành chínhcông cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ (do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thựchiện).

- Triển khai thực hiện các dự án:Nâng cấp bộ phận mộtcửa liên thông điện tử đơn vị hành chính cấp xã tại cácxã: Đồng Tuyển, Vạn Hòathuộc thành phố Lào Cai; thị trấn Phố Lu thuộc huyệnBảo Thắng; xã Bảo Nhaithuộc huyện Bắc Hà; xã Bảo Hà thuộc huyện Bảo Yên; xãBản Vược thuộc huyện BátXát (do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện).

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

a) Tổ chức thực hiệnrà soát chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có củacác cơ quan hành chính và đơn vị sựnghiệp công lập. Trên cơ sở đó, phân địnhchức năng quản lý nhà nước và sựnghiệp công; xóa bỏ chồng chéo, trùng lắp vềchức năng, nhiệm vụ; điều chỉnh, bổsung những nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêucầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực;khuyến khích và tạo điều kiện hình thành vàphát triển các đơn vị sự nghiệp theohướng hoạt động tự chủ, đặc biệt là cácđơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ trongcác lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, môi trường…

Triển khai các hoạtđộng: Cải cách tổ chức bộ máy và phêduyệtđề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (do Sở Nội vụchủtrì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện).

b) Tiếp tục thực hiệnphân cấp hợp lý về quản lý cán bộ,quản lý đầu tư, ngân sách theo hướng: Đẩy mạnhphân cấp quản lý giữa UBND tỉnhvới các sở, ngành, huyện, thành phố và giữahuyện, thành phố với xã, phường, thịtrấn, bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ,thẩm quyền, trách nhiệm, đồng bộ vớinguồn lực tài chính, phù hợp với năng lựccủa cán bộ, công chức và các điếu kiệncần thiết khác; đồng thời, loại bỏ tìnhtrạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cácngành, các cấp.

c) Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành củachính quyền cơ sở.

d) Tổ chức thực hiệnhiệu quả chức năng, nhiệm vụ HĐNDcác cấp.

Tiếp tục thực hiện Đềán: Nâng cao hiệu quả công tác thammưu phục vụ hoạt động HĐND tỉnh Lào Cai(Quyết định số 16a/QĐ-HĐND ngày19/10/2016) do Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì thựchiện.

đ) Tiếp tục thực hiện có hiệu quảviệc ứng dụng hệ thốngquản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vàohoạt động của các cơ quanhành chính trong bộ máy chính quyền của tỉnh.

Triển khaicác hoạt động (do Sở Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với các Sở, ban,ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện), baogồm:

-  Xây dựng, áp dụng mới Hệ thống quản lý chấtlượngtheo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động đối với 38 cơ quan hành chính cấpxã năm2018: Huyện Mường Khương: 12 xã; huyện Bắc Hà: 7 xã; huyện Sa Pa: 7 xã;huyện SiMa Cai: 12 xã.

- Kiểm tra việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2018.

- Tập huấnkiến thức Hệ thống quản lý chất lượng theoTiêu chuẩn 9001:2008 cho các cơ quanhành chính nhà nước xây dựng và duy trì Hệthống quản lý chất lượng trên địabàn tỉnh.

- Cử cán bộ đi đào tạo chuyên giađánh giá Hệ thống quảnlý chất lượng cho cán bộ, công chức thực hiện việc kiểmtra của Sở Khoa học vàCông nghệ và một số sở, ngành.

e) Thực hiện Nghịđịnh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014của Chính phủ về chính sách tinh giảnbiên chế giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai các hoạt động thựchiện chính sách tinh giảnbiên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2018(do Sở Nội vụ chủ trì, phốihợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thànhphố thực hiện).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức:

a) Thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch côngchức trong cơ quan,tổ chức hành chính.

Triển khaihoạt động: Xây dựng điều chỉnh vị trí việc làmvà số người làm việc trong cơquan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập (do Sở Nội vụ chủ trì,phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện,thành phố thực hiện).

b) Xây dựng đội ngũcán bộ, công chức, viên chức chuyênnghiệp, hợp lý về cơ cấu gắn với vị tríviệc làm trên cơ sở xác định rõ về chứcnăng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơnvị. Từng bước xây dựng hệ thống vị trí chứcdanh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ,công chức, viên chức kể cả cán bộ, công chứclãnh đạo, quản lý.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡngnâng cao chất lượng nguồnnhân lực trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.Đổi mới nội dung và chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức; thực hiện việc đào tạo,bồi dưỡng theo các hình thức: bồi dưỡng theo tiêuchuẩn ngạch công chức, viênchức; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc theo vịtrí chức danh và chuyênngành dành cho các đối tượng công chức.

Thực hiện Đề án: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ,công chức (do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện theo đề án số16-ĐA/TU).

d) Đổi mới và hoànthiện chế độ tuyển dụng, bố trí, phâncông nhiệm vụ phù hợp với trình độ, nănglực và phẩm chất của công chức, viênchức trúng tuyển. Thực hiện chế độ thinâng ngạch,thi tuyển lãnh đạo (cấp sở vàtương đương trở xuống) theo nguyên tắc cạnh tranh.

đ) Hoàn thiện cơ chế đánh giá cánbộ, công chức, viênchức theo kết quả công việc; xâydựng cơ chế trả thu nhập và khen thưởng theokết quả hoàn thành công việc; vinhdanh cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu.

Nâng cấp phần mềmquản lý hồ sơ cán bộ công chức và đánhgiá cán bộ công chức (do Sở Nội vụ chủtrì thực hiện).

e) Tiếp tục hoànthiện chính sách đào tạo, thu hút, trọngdụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chấtlượng cao, chuyên gia trên các lĩnh vực.

g) Có giải pháp thiếtthực nâng cao trách nhiệm, kỷ luật,kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ củacán bộ, công chức, viên chức; xâydựng chế tài đối với việc thực thi công vụcủa cán bộ, công chức, viên chức.

h) Tổ chức thực hiện kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng đại biểuHĐND các cấp; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồidưỡng đại biểu HĐNDchuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ban HĐND cáccấp.

5. Cải cách tài chính công:

a) Tiếp tục cải tiếnquy trình, TTHC trong quản lý ngânsách.

b)  Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lýchitiêu công, tập trung cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tưxâydựng cơ bản, quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp địa phương.

c) Đổi mới cơ chếphân bổ và sử dụng ngân sách cho cơquan hành chính nhà nước dựa trên kết quảvà chất lượng hoạt động, hướng vàokiểm soát đầu ra, mục tiêu, nhiệm vụ của cáccơ quan hành chính nhà nước; nghiêncứu hình thành quỹ tiền lương nhằm tăng thunhập cho cán bộ, công chức, viênchức.

d) Thực hiện phân cấpquản lý ngân sách phù hợp và tăngquyền chủ động trong huy động nguồn thu, thựchiện nhiệm vụ chi, kịp thời đápứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho cácchính quyền. Thực hiện phân cấpquản lý tài chính phù hợp với chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức củatừng cơ quan hành chính, sự nghiệp.

đ) Tiếp tục đổi mớicơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềhoạt động, tổ chức bộ máy, con người, tàichính... của các đơn vị sự nghiệp dịchvụ công theo hướng tự chủ, công khai,minh bạch; chuyển dần các hoạt động sựnghiệp sang cơ chế có thu tự trang trảihoặc tiến hành xã hội hóa để các thànhphần kinh tế khác tham gia; từng bước xãhội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụcông.

e) Tăng cường quảnlý, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phíchi cho hoạt động sự nghiệp. Đẩy mạnhthực hiện xã hội hóa các hoạt động sựnghiệp.

Thực hiện đề án: Đẩy mạnh và hoànthiện các cơ chế tàichính. Tổ chức đánh giá mức độ tác động của cơ chế tự chủtài chính và khoánkinh phí hành chính cho các cơ quan HCNN và các đơn vị sựnghiệp công lập trênđịa bàn tỉnh (do Sở Tài chính chủ trì thực hiện).

6. Hiệnđại hóa nền hành chính:

a) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước để thực hiện liên thông giữa cáccơ quan trong cùng cấp vàcác cấp hành chính nhằm hiện đại hóa nền hành chính,nâng cao tính công khai,minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăngtốc độ xử lý côngviệc, giảm chi phí hoạt động, giảm thời gian, số lầnngười dân, doanh nghiệpphải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các TTHC.

Triển khai hoạt động: Kiểm tra đánh giá côngtác ứng dụngcông nghệ thông tin, hiệnđại hóa nền hành chính;  tổ chức đánh giá xếphạng mức độ ứng dụng công nghệ thôngtin thúc đẩy cải cách hành chính (do SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cáchuyện,thành phố thực hiện).

b) Phát triển hạ tầng công nghệthông tin đến các cơ quancấp tỉnh, cấp huyện đồng bộ, hiện đại, an toàn, anninh thông tin, từng bước mởrộng đến cấp xã, đáp ứng nhu cầu trao đổi thôngtin của toàn tỉnh, phát triểnchính quyền điện tử.

c) Phát triển, triểnkhai đồng bộ trên diện rộng các phầnmềm dùng chung, triển khai ứng dụng chữ kýsố, các phần mềm phục vụ quản lý, chỉđạo, điều hành, cải cách hành chính từtỉnh đến huyện, từng bước đến cấp xã khicó đủ điều kiện.

d) Xâydựng trục chính quyền điện tử từ tỉnh - huyện –xã. Cải tiến, mở rộng và phát triển hệ thống Cổng thông tin điện tử củatỉnh,các cổng thành viên. Triển khai Cổng thông tin tác nghiệp cho UBND cáchuyện vàcác xã, thị trấn trên địa bàn các huyện (do Văn phòng UBND tỉnh chủtrì, phốihợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện).

đ)  Xây dựng chuyên mục Cải cách thủ tục hànhchínhtrên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai để tuyên truyền các văn bảnchỉ đạođiều hành về công tác cải cách hành chính và tiến độ thực hiện trên địabàn tỉnhLào Cai.

e) Tiếp tục công bố,công khai kịp thời, đầy đủ các thủtục hành chính. Tiếp tục phát triển dịch vụcông trực tuyến mức 3, mức 4 (đạttối thiểu 15 % dịch vụ công trực tuyến trongcác cơ quan nhà nước đến năm 2020).

g) Đẩy mạnh triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệthông tintrong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác tuyên truyền,chỉ đạo cải cách hành chính:

a) Công tác tuyên truyền cải cáchhành chính:

Đẩy mạnh công tác thông tin,tuyên truyền CCHC phù hợpvới từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền,phổ biến đến từng loại đốitượng. Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trangthông tin điện tử có các chuyênmục dành riêng về công tác CCHC giới thiệu cácmô hình, chia sẻ kinh nghiệm...trong thực hiện CCHC, công khai các thủ tụchành chính….xây dựng chuyên mục,chuyên trang về CCHC để tuyên truyền và phảnhồi ý kiến của người dân, doanhnghiệp, các cơ quan, tổ chức về công tác CCHCcủa các cơ quan HCNN trong tỉnh.

Triển khai các hoạt động:

- Tuyêntruyền về Chương trình CCHC trên sóng Phát thanh- Truyền hình tỉnh Lào Cai:Mỗi tháng 02 chuyên mục phát thanh và 02 chuyên mụctruyền hình (do Đài phátthanh - Truyền hình tỉnh chủ trì thực hiện).

- Tổ chứctuyên truyền CCHC bằng hình thức sân khấu khóacho đồng bào vùng sâu, vùng cao(do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thựchiện).

- Tổ chứctuyên truyền CCHC do các huyện, thành phố chủtrì thực hiện bằng hình thứcPano, khẩu hiệu và trên sóng phát thanh - truyềnhình của huyện, thành phố.

- Thực hiệncông tác tuyên truyền việc thực hiện dịch vụcông trực tuyến tại bộ phận mộtcửa các.

b) Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của các cấp, cácngành:

- Chỉ đạo thực hiệnNghị quyết số 01-NQ/TU ngày27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 4chương trình công tác, 19 đề ántrọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh LàoCai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020,trong đó có Đề án số 19-ĐA/TU ngày27/11/2015 về: "Đẩy mạnh cải cách hànhchính đồng bộ, toàn diện trong hệthống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 -2020". Kế hoạch số11/KH-UBND ngày  11/01/2016 của UBND tỉnhLào Caitriển khai thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về: "Đẩymạnh cảicách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh LàoCai, giaiđoạn 2016 - 2020" - Khối các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổ chức bồi dưỡng, phổ biến và quántriệt nội dung, kếhoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ cán bộ,công chức.

- Tổ chức đánh giá,xác định Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh,Chỉ số PAPI và Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng cho các Sở, ban, ngành vàcáchuyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai năm 2017.

- Tăng cường công táckiểm tra, giám sát, đánh giá tìnhhình và chất lượng hoạt động của cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông.

- Tổ chức điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng củangười dânđối với công tác CCHC.

- Triển khai các hoạtđộng, dự án:

Duy trì, cải thiện vàtổ chức đánh giá xác định: Chỉ sốnăng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện(DCI) do Sở Kế hoạch Đầu tư chủtrì thực hiện; Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PARINDEX), Chỉ số PAPI, Chỉ số CCHC cácSở,ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện; Chỉ sốCôngnghệ thông tin (ICT INDEX) do Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì thựchiện.

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 767
  • Trong tuần: 5,241
  • Tất cả: 2,125,450
Đăng nhập