Lào Cai 26° - 28°
Bắt đầu thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
Lượt xem: 1063

           Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-UBNDngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện kế hoạch cảicách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2018 và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 16/5/2018của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính,cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viênchức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnhLào Cai năm 2018, từ ngày 1/8 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểmtra, giám sát tại 23 đơn vị gồm: (1)  Đối với cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế;Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng;  Sở TàiNguyên và Môi trường;  Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Ban dân tộc và Văn phòng UBND tỉnh; (2) Đối với cấp huyện: Huyện Bát Xát; huyện Văn Bàn và huyện Si Ma Cai; (3) Đối với cấpxã: Xã Bản Vược, xã Mường Hum, xã Dền Sáng, xã Y Tý (thuộc huyện Bát Xát); Thịtrấn Khánh Yên, xã Khánh Yên Trung, xã Văn Sơn, xã Võ Lao (thuộc huyện VănBàn).


Nội dung kiểm tra theo kếhoạch gồm: (1) Việc ban hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo, triểnkhai tại các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính năm 2018 và giai đoạn2016 - 2020; (2)Các nội dung liên quan đến cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính;kết quả thực hiện tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị; hoạt động của hệthống giám sát - đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân tại Bộ phận mộtcửa các cơ quan, đơn vị;  (3) Việc thựchiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Việc chấp hành Chỉ thị số 06/CT-UBNDngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ,công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt cải cách hành chínhvà tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địabàn tỉnh Lào Cai; (4) Thực hiện các quy định về công tác tổ chức bộmáy; quản lý và sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; quảnlý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, côngtác quản lý nhà nước về Hội; (5) Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng côngchức, viên chức; việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡngđối với công chức, viên chức và cán bộ công chức xã; (6) Thực hiện việc đánhgiá công chức quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc ban hànhquy định việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai; Quyết định số 67/2015/QĐ-UBNDngày 21/12/2015 về việc đánh giá công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh LàoCai; (7) Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đượcgiao tại Kế hoạch số 323/KH- UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh.


Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá chính xác kết quả thựchiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chứcvà công tác quản lý cán bộ, công chức năm 2018, chỉ ra những mặt còn hạn chế vàtồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơnnhiệm vụ công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức vàcông tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức những năm tiếp theo; Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp,các ngành, của cán bộ, công chức về cải cách chế độ công vụ, công chức, hướng tới xâydựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả; Đánh giá mức độ và hiệu quả hoạt động của Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Nângcao chế độ làm việc, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trậttự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ...

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ banhành thông báo chính thức về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, cảicách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chứcvà thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cơ quan đơn vị được kiểm tra; đồng thời  báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

                

                                                                                                                                                                           Lưu Quỳnh Liên - Phòng CCHC Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai


Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập