Lào Cai 27° - 30°
V/v tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo văn bản QPPL về phân cấp đổi mới “Quy định về đánh giá, xếp loại Trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
Lượt xem: 274

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thực hiện Văn bản số 1715/UBND-TH ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung phân cấp, đổi mới năm 2022 trong đó có nội dung cho giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng “phân cấp ban hành quy định về đánh giá, xếp loại các đơn vị trường học”.

Để đảm bảo theo đúng quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Sở Nội vụ đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định, cụ thể như sau:

1. Tham gia ý kiến vào nội dung, tiêu chí trong dự thảo Quyết định và Phụ lục tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục (có dự thảo Quyết định và Phụ lục tiêu chí đánh giá, xếp loại kèm theo).

2. Cho ý kiến về phương án: Phân cấp hoặc không phân cấp việc thành lập Hội đồng đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

- Phương án 1 (trong dự thảo Quyết định): Tại khoản 1, Điều 8 dự thảo quy định: Thành lập Hội đồng đánh giá xếp loại thì Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá xếp loại đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và ủy quyền cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng (để tổ chức họp đánh giá, chấm điểm xếp loại, báo cáo kết quả trình Chủ tịch UBND cấp ra Quyết định xếp loại các Trường). Lý do, Trung bình mỗi huyện có từ 60 đến 70 Trường nên việc họp đánh giá sẽ mất nhiều thời gian; lĩnh vực đánh giá chủ yếu chuyên môn vì vậy giao thẩm quyền cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thực hiện quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá là phù hợp với chủ trương phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh hiện nay.

- Phương án 2 (không dự thảo trong Quyết định): Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng (Không phân cấp Ủy quyền cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng); thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng để thực hiện việc thẩm định đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục (gồm các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Thanh tra; Tài chính - Kế hoạch). Tổ thẩm định có có nhiệm vụ giúp việc Hội đồng cấp huyện thực hiện việc tổng hợp, thẩm định, lập hồ sơ trình Hội đồng cấp huyện họp xem xét đánh giá, xếp loại các cơ sở giáo dục (phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp kết quả và trình Hội đồng đánh giá cấp huyện). 

Tải về

Tải về

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập