Đề xuất mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Lượt xem: 409

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó, Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức nhằm mục đích quản lý hoạt động tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, vì vậy nội dung chính của dự thảo Nghị định tập trung vào ba vấn đề này, cụ thể như sau:

Về tuyển dụng viên chức, (nội dung được tích hợp có sửa đổi, bổ sung và thay thế Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các Nghị định này về tuyển dụng viên chức. Đồng thời,  hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Luật số 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

 Nôi dung Chương này gồm 19 Điều (từ Điều 4 đến Điều 22), quy định về điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng, thi tuyển viên chức, xét tuyển viên chức, trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức, trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức, hợp đồng làm việc và quy định về tập sự. Theo đó có một số nội dung mới như:

So với quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP dự thảo Nghị định quy định rõ hơn về việc các đơn vị sự nghiệp có thể bổ sung các điều kiện khác (ngoài các điều kiện quy định trong Nghị định) đối với các vị trí việc làm khi tuyển dụng nhưng những điều kiện này không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về trường hợp đặc thù, cho phép tuyển dụng những người có độ tuổi thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật (Khoản 3 Điều 4).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, theo đó thẩm quyền tuyển dụng viên chức được quy định rõ cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức, thay vì giao thẩm quyền này cho cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập như quy định pháp luật trước đây. Việc điều chỉnh quy định này nhằm tăng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên của đơn vị sự nghiệp trong tuyển dụng viên chức (Khoản 2, Điều 6).

Đồng thời, rà soát để quy định việc giảm thiểu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng. Vì hiện nay, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3. Đồng thời, tại các cơ sở giáo dục đại học hiện quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên khi tốt nghiệp theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, mà chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ đó phù hợp với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức tham gia dự tuyển.

Đối với tin học, do hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học. Đồng thời, tại Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục hạn chế và rà soát, hoàn thiện các quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, thi, xét, nâng ngạch, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm (Khoản 3 Điều 1). Do vậy, việc quy định người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhằm mục tiêu giảm thiểu các quy định về hành chính, bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng thời, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai Đề án ngoại ngữ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008.

Quy định rõ ràng hơn về Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức: Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Khoản 2, Điều 7). Đồng thời, Dự thảo Nghị định cũng quy định các Ban của Hội đồng tuyển dụng, bao gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban đề thi; Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi; Ban chấm phúc khảo (nếu có); Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2. Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa tính minh bạch của kỳ tuyển dụng, thăng hạng viên chức, tránh tình trạng có người nhà, người thân tham gia Hội đồng, các ban giúp việc, dự thảo Nghị định bổ sung quy định không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ hoặc con nuôi của người dự thi hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, làm thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, thăng hạng

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể cho từng trường hợp ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Về ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc, Dự thảo Nghị định có bổ sung nội dung mới so với các quy định trước đây để làm cơ sở xử lý trường hợp viên chức chuyển đổi đơn vị làm việc, cụ thể: “Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức; đồng thời, thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức” (Khoản 4, Điều 17).

Về sử dụng viên chức, bao gồm 39 Điều (từ Điều 23 đến Điều 61), quy định về bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức, xây dựng và thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý, thôi việc và thủ tục nghỉ hưu và chuyển đổi và chuyển tiếp đối với viên chức.

Dự thảo Nghị định có sửa đổi thuật ngữ “Phân công nhiệm vụ” thành “Bố trí, phân công công tác” nhằm phản ánh đúng hơn nội dung được quy định trong mục này, tránh trùng lặp với thuật ngữ nhiệm vụ trong cách hiểu về vị trí việc làm.

Trong quy định trước đây, các quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý là một nội dung trong mục Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức, dự thảo Nghị định tách riêng nội dung này thành một mục riêng trong chương “Sử dụng viên chức” do tầm quan trọng của công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

Dự thảo Nghị định bổ sung 02 Điều trong Mục 2, Chương III về Xây dựng chức danh nghề nghiệp, trong đó: Giao cho Bộ quản lý viên chức chuyên ngành căn cứ yêu cầu, đặc điểm, tính chất của hoạt động nghề nghiệp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp được giao quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ  (Khoản 1 Điều 25). Trình tự, thủ tục xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp làm cơ sở cho các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp được giao quản lý (Khoản 2 Điều 25).

Nhằm tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức, dự thảo Nghị định có bổ sung về quyền hạn của các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức trong thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức, cụ thể: “Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức quy định cụ thể nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý” (Khoản 2, Điều 27).

Dự thảo Nghị định quy định trao quyền cho các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Nội vụ  chỉ có vai trò tham gia ý kiến về nội dung đề án và chỉ tiêu tham dự thi hoặc xét thăng hạng. Ngoài ra, để thực hiện việc thống nhất cách thức tổ chức thi thăng hạng viên chức, dự thảo Nghị định quy định về hình thức thi thăng hạng viên chức. Theo đó việc tổ chức thi thăng hạng viên chức sẽ thực hiện 4 môn, môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ chuyên ngành (Điều 36).

Kế thừa Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, bám sát quy định hiện hành của Đảng về công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thống nhất giữa quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ, Nghị định quy định việc bổ nhiệm viên chức quản lý, thời gian  giữ chức vụ bổ nhiệm. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trách nhiệm trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thẩm quyền bổ nhiệm và trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý, hồ sơ bổ nhiệm và các nội dung liên quan đến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý (từ Điều 39 đến Điều 55).

Nghị định bổ sung, làm rõ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc theo các trường hợp: trong đó: Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm về chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị. Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nếu không đủ thì ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Dự thảo Nghị định bổ sung việc chuyển tiếp đối với viên chức, theo đó “Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng; Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 đến ngày 01/01/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật viên chức” (Khoản 1 Điều 61), để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay về việc xác định công chức, viên chức.

Dự thảo Nghị định bổ sung thêm quy định về thanh tra, kiểm tra trong việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được đăng tải tại mục: Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Theo: moha.gov.vn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 771
  • Trong tuần: 5 248
  • Tất cả: 1421397
Đăng nhập