Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 963

Trong 2 ngày 18 và 19/5/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên, nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về các lĩnh vực ngành Nội vụ. Tổ chức hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh giao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Nội vụ đã quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các Chi bộ và Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát. Đối với công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị là thực hiện việc rà soát, sắp xếp kiện toàn, tinh gọn tổ chức, bộ máy, giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.  

Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen là Đảng bộ tiêu biểu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 34 cá nhân đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và chỉ rõ một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Việc duy trì chế độ sinh hoạt của một số chi bộ còn chưa thực hiện đúng quy định, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, số ý kiến phát biểu tham gia tại các buổi sinh hoạt chưa nhiều. Công tác sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã được chú trọng nhưng vẫn còn chi bộ chưa tổ chức được theo kế hoạch đăng ký.

Trên cơ sở những chỉ tiêu kết quả đạt được, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp của Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm và cả giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành nội vụ quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc của cấp uỷ chi bộ theo hướng chủ động, sâu sát thực tế, nói đi đôi với làm. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, thực hiện tốt công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các quy định văn hóa công sở.

Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là: Tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng năm và giai đoạn 2020 -2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Xây dựng cơ quan Sở Nội vụ vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ quy định và chỉ đạo của cấp trên.

Đ/c Nguyễn Hồng Đức Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ- DN tỉnh Phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Đức Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nội vụ cần tăng cường công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra, trong đó trọng tâm là tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Nội vụ. Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đơn vị cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn, và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Đảng ủy khóa III

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh khóa III

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Đảng bộ nhất trí thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

Một số hình ảnh Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

                                                                                                           

 

Tin: Trần Thị Nga Ảnh: Cao Văn Dũng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 590
  • Trong tuần: 5,822
  • Tất cả: 1,647,217
Đăng nhập