Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 807

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 6300 km2, là tỉnh tập trung nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo. Toàn tỉnh hiện có 03 tôn giáo đã được nhà nước công nhận (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành) và một số hội nhóm, tổ chức khác có liên quan với trên 49.000 tín đồ, chiếm khoảng 8.1% dân số, cùng với các hình thức tín ngưỡng khác nhauhiện có 41 cơ sở thờ tự tín ngưỡng thờ mẫu, thờ người có công với đất nước, cộng đồng, trong đó 31 cơ sở thờ tự tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích lịch sở văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ), tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã cụ thể hóa thành các văn bản hướng dẫn chi tiết chocác cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật và Nghị định của Chính phủ theo quy định, từ đó đã nâng cao được nhận thức về chính sách tôn giáo, công tác tôn giáo của các cấp chính quyền trong tình hình mớiđồng thời tạo được sự tin tưởng của các chức sắc, tín đồ tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước, sự đồng thuận trong cộng đồng những người có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, sự thống nhất trong cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo cho đại diện điểm nhóm Tin lành

Tỉnh Lào Cai luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo. Trong 3 năm, Hội đồng phổ biến giáo dục các cấp đã tổ chức 04 hội nghị cho 160 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện làm công tác tôn giáo, 175 chức sắc, chức việc đang hoạt động tôn giáo, gần 400 người đại diện, giúp việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trên 1500 lượt tiếp xúc, tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ cho tín đồ các tôn giáo. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 cho cán bộ, tín đồ tôn giáo thông qua việc lồng ghép giữa các buổi họp thôn, tổ dân phố; Hội nghị tập huấn cho báo cáo viên..v.v Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã trang bị kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước của cán bộ; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; tạo được sự đồng thuận giữa hoạt động của tổ chức tôn giáo và sự quản lý của chính quyền; củng cố niềm tin của tín đồ, chức sắc, tín đồ các tôn giáo vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiệnrà soát các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo không còn hiệu lực để sửa đổi, thay thế, bãi bỏ. Đồng thời rà soát, công bố các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tế tại địa phương. Hiện nay tỉnh Lào Cai đã công bố thực hiện công khai TTHC về tín ngưỡng, tôn giáo trong đó 35 TTHC cấp tỉnh, 08 TTHC cấp huyện, 09 TTHC cấp xã.

Sau 3 năm triển khai thưc hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký, bổ nhiệm, thuyên chuyển nơi hoạt động cho chức sắc nhà tu hành; thành lập chia tách tổ chức trực thuộc, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; thực hiện đăng ký sinh họat tôn giáo tập trung; thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo, bổ nhiệm, phong phẩm, chức sắc chức việc tôn giáo .... được thực hiện theo đúng quy định. Từ năm 2018 đến nay, UBND cấp xã đã cấp đăng ký sinh hoạt tập trung cho 03 nhóm Tin lành đã được công nhận hoạt động; Chấp thuận thành lập mới 1 tổ chức tôn giáo (Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Bảo Thắng); 46 người phong sắc, phong phẩm; 28 chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo…

Bên cạnhđó, tỉnh cũng chỉđạo các cơ quan chức năng khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc tín đồ tôn giáo tổ chức các hoạt động xã hội, thiện nguyện cho các trẻ em học sinh nghèo, các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình nghèo, neo đơn….nhân các dịp lễ tết, kinh phí từ 1-2 tỷ đồng/năm. Chính quyền địa phươngtích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức tôn giáo trong cáchoạt động và tạo được sự đồng thuận cao. Qua đó góp phần khẳng định chính sách đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền địa phương với đồng bào tôn giáo.

Qua 3 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt được những kết quả tốt đẹp, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào ổn định, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng bào có tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Trong nhiều năm, không xảy ra điểm nóng về tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân được đảm bảo, công tác chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào tôn giáo ngày càng được chú trọng.Luật Tín ngưỡng tôn giáo được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tạo sự thống nhất trong công tác tôn giáo và hoạt động tôn giáo, đồng thời khăng định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số những khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai so với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của tỉnh miền núi vùng cao chưa đảm bảo. Do yêu cầu tinh giản biên chế theo chủ trương chung của TW và của tỉnh, hầu hết cán bộ cấp cơ sở đều kiêm nhiệm, dễ bị luân chuyển, điều động, không có tính ổn định, chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo; chưa có chính sách thu hút đặc thù.  nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho công tác quản lý nhà nước về tôn giao tín ngưỡng còn hạn chế.Quá trình triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn có bất cập, chưa thống nhất, các văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm trong hoạt động tôn giáo còn chung chung, chưa có chế tài cụ thể.

Nhìn chung, công tác tôn giáo – tín ngưỡngtrên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đi vào ổn định, đáp ứng được nhu cầu  tinh thần của một bộ phận nhân dân là tín đồ tôn giáo. Đặc biệt việc cho đăng ký sinh hoạt tập trung về cơ bản các nhóm đạo Tin lành (kể cả số đã được đăng ký, chưa đăng ký của các hệ phái) đều đã sinh hoạt ổn định, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; đồng bào các tôn giáo đã ngày càng hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

                                                                                                           

 

 

 

Trần Thị Nga - Phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 645
  • Trong tuần: 5,877
  • Tất cả: 1,647,272
Đăng nhập