Lào Cai 23° - 24°
V/v Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 163/QĐ-CP và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2021
Lượt xem: 804

Kính gửi:                                                  

- Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;

- BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Văn bản số 120/BNV-ĐT ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành “Quy định một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 ‑ 2025 và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2021 như sau:

A. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ

I. Nội dung báo cáo tổng kết

1. Khái quát thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

2. Đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC sau 05 năm (2016 -2020) về các nội dung sau:

2.1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức (về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, kiến thức quốc phòng ‑an ninh).

2.2. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (trên chuẩn).

2.3. Kết quả bồi dưỡng kiến thức kỹ năng theo vị trí việc làm hàng năm (bắt buộc, tối thiểu 5 ngày/năm).

Đối chiếu với các mục tiêu Đề án (theo Phụ biểu đính kèm văn bản này)

3. Nêu những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức, triển khai; rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025.

II. Thời gian gửi báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ.

B. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

I- Mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

1. Mục tiêu

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI;

- Thực hiện 100% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã được UBND tỉnh giao;

- Phấn đấu có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ bồi dưỡng tối thiểu, bắt buộc.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án số 18 của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025;

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý;

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, QLNN, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức và CBCC cấp xã đạt chuẩn và trên chuẩn;

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 ‑ 2025;

2.3. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm việc: Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; các kiến thức kỹ năng chuyên ngành; kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức; văn hóa công vụ; kiến thức quốc phòng ‑ an ninh; kiến thức về hội nhập quốc tế;


 

3. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng

Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngoài chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh giao thực hiện năm 2021, còn các chỉ tiêu phân bổ từ các Bộ, ngành TW hoặc các chương trình, dự án khác (nếu có).

II- Một số giải pháp thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số giải pháp sau:

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các nội dung kế hoạch được UBND tỉnh giao:

Các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cần xây dựng Kế hoạch chi tiết đến nội dung từng lớp, nội dung các chuyên đề, tài liệu sử dụng, giảng viên, thời gian mở lớp theo các Biểu mẫu số 01 đính kèm văn bản này (Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh sử dụng Biểu số 01-KHT; UBND các huyện, thành phố sử dụng các Biểu số 01-KHH ). Thời gian gửi kế hoạch mở lớp về Sở Nội vụ trước ngày 15/03/2021.

Thời điểm mở lớp: Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải được tổ chức thực hiện trước ngày 30/11/2021). Tránh việc tổ chức mở lớp vào tháng cuối năm, khó khăn cho CBCC tham gia học tập, làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và không phát huy được các nguồn lực dành cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

2. Căn cứ văn bản chiêu sinh của đơn vị được UBND tỉnh giao kế hoạch mở lớp và văn bản chiêu sinh của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị lựa chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi học đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, phù hợp với vị trí việc làm.

Không cử cán bộ, công chức đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng không có trong kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; hoặc không theo văn bản triệu tập của các Bộ, ngành chủ quản.

3. Cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch mở lớp quản lý chặt chẽ giảng viên, học viên trong thời gian tham gia lớp học. Cụ thể thực hiện tốt các việc sau:

- Các sở, ban, ngành được giao chỉ tiêu bồi dưỡng CBCCVC theo yêu cầu vị trí việc làm tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng; thành lập tổ thẩm định tài liệu để tham mưu cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng cho lớp bồi dưỡng.

- Thủ trưởng đơn vị ban hành Quyết định mở lớp;

- Xây dựng lịch giảng dạy và học tập một cách khoa học, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng;

- Lập bảng danh sách theo dõi chuyên cần của học viên từng buổi học;

- Thông báo kịp thời với cơ quan quản lý học viên nếu học viên vi phạm nội quy, quy chế của lớp học.

4. Thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sử dụng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua đó có kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

5. Chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

- Đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị giảng dạy và học tập;

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tăng cường tính thực hành, thiết thực; sử dụng các phương pháp bồi dưỡng phát huy tính chủ động, tích cực của người học;

- Lựa chọn giảng viên là người có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Kết hợp sử dụng giảng viên của tỉnh và mời giảng viên Trung ương.

6. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời để đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tế. Trường hợp dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, không thể tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch trước ngày 01/9/2021.

III. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, 9 tháng và cả năm:

- Nội dung báo cáo: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch, các kết quả đạt được, đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu ĐTBD CBCCVC, nêu các kiến nghị, đề xuất (nếu có),...

- Sử dụng đúng các biểu mẫu báo cáo kèm theo văn bản này: Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh giao: dùng các Biểu mẫu số 02.

- Thời gian gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

        + Báo cáo 6 tháng: trước ngày 01/6

        + Báo cáo 9 tháng: trước ngày 15/9

        + Báo cáo năm: trước ngày 15/12

Bản điện tử báo cáo gửi vào địa chỉ email: phongccvc-snv@laocai.gov.vn

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

 Trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được giao, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) theo số máy: 020.3842439 để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Tải về

Tải về

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 909
  • Tất cả: 2,066,073
Đăng nhập