Lào Cai 27° - 29°
NĂM 2023 NGÀNH NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC HIỆU QUẢ
Lượt xem: 479

Ngày 28/12/2022, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 ngành Nội vụ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng bộ Sở, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ/Chánh Văn phòng (phụ trách công tác nội vụ) các Sở, ban, ngành; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng bộ Sở, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, năm 2022 ngành Nội vụ đã tích cực, chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức lại các tổ chức bộ máy cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; thí điểm về tổ chức, bộ máy; xây dựng phương án, lộ trình sáp nhập, chia tách, thành lập, giải thể, đổi tên, xóa tên thôn, tổ dân phố giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện 02 nội dung thí điểm về phân cấp. Tinh giản biên chế tiếp tục được triển khai đảm bảo đúng quy định. Chỉ số CCHC cấp tỉnh tăng 03 bậc so với cùng kỳ. Hệ thống văn bản QPPL ngành Nội vụ ngày càng được hoàn thiện. Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên có nhiều đổi mới, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Trong đó, ngành đã tham mưu, thành lập 02 cơ quan, đơn vị; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và tổ chức lại đối với 81 tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Về công tác biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu Tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh với tổng số 24.792 chỉ tiêu, giảm 186 chỉ tiêu so với năm 2021; đồng thời tham mưu phương án giao biên chế công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm đối với 25 cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện 2 nội dung thí điểm về phân cấp. Năm 2022 toàn ngành đã tham mưu ban hành 55 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đồng bộ hiệu quả. Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đột xuất được giao đều đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên có nhiều đổi mới, hiệu quả; sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện kịp thời, hiệu quả.

anh tin bai

Đ/c Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ công tác năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sở Nội vụ đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đối với nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Đặc biệt là tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong bộ máy Nhà nước. Đẩy mạnh phân cấp, đổi mới trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy. Tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ  các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tập trung cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành Nội vụ. Tổ chức thực hiện tốt thanh tra công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra….

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng bộ Sở, Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những ý kiến đóng góp tham luận của đại biểu. Về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 đồng chí đề nghị Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban, đơn vị, Phòng tổ chức cán bộ (Văn phòng) các sở ngành tập trung tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển của địa phương.

Tiếp tục tham mưu cho các cấp ngành rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Nghiên cứu tham mưu đề xuất phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương thức thi tuyển, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ.

Rà soát, tham mưu thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2022-2025. Triển khai thực hiện tốt quy định quản lý nhà nước về thanh niên, chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính; tập trung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính quyền số. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Cũng trong chương trình hội nghị, 3 cá nhân nhân vinh dự được nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 3 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 23 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương; Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ngành Nội vụ năm 2022.

anh tin bai

Thừa ủy quyền, Giám đốc Sở trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

anh tin bai

Thừa ủy quyền, Giám đốc Sở trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân

anh tin bai

Thừa ủy quyền, Đ/c Phó Giám đốc Sở trao tặng Bằng khen UBND chuyên đề cho cá nhân

anh tin bai

Đại diện các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của ngành Nội vụ

anh tin bai

Đại diện các tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ

                                                                             
Trần Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập