Lào Cai 27° - 30°
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1979

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Lào Cai là một tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Việt Nam, được tái lập từ năm 1991, với diện tích tự nhiên 6.383,89km2, có 25 dân tộc; cách Hà Nội 296 km theo đường sắt và 375 km theo đường bộ. Tỉnh có 203,5 km đường biên giới với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, trong đó 144,3 km là sông suối và 59,2 km là đất liền. Phía Bắc tỉnh Lào Cai giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; phía Nam giáp tỉnh Yên Bái; phía Đông giáp tỉnh Hà Giang; phía Tây giáp tỉnh Sơn La và Lai Châu. Hiện nay tỉnh Lào Cai có 07 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã với 152 xã, phường, thị trấn, 1.578 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 04 huyện và 01 thành phố biên giới, 22 xã, 01 thị trấn, 03 phường biên giới.

Năm 1991, tỉnh Lào Cai được tái lập - là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, phải đối mặt với nhiều khó khăn của tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh biên giới. Tuy nhiên, Lào Cai đã có sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua. Giai đoạn 1991-2021 tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế. Sau 30 năm, GRDP của tỉnh đạt 62.703 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với năm 1991 (3.198 tỷ đồng). Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh được cải thiện. GRDP bình quân đầu người tăng gấp 122 lần sau 30 năm nỗ lực phát triển. Năm 1991, GRDP bình quân của Lào Cai đạt khoảng 680 nghìn đồng/người/năm. Đến năm 2021, GRDP bình quân đầu người tăng lên đạt 82,68 triệu đồng/người/năm. Năm 2023 phấn đấu GRDP bình quân đầu người 103 triệu đồng/người/năm.

Tổng số cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay là 5.210 người. Nhìn chung số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công của tổ chức, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã chú trọng công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tại nhiều bộ phận đã được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực quản lý, về thái độ phục vụ cũng như kỹ năng giải quyết công việc một cách nhanh gọn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2,047 người, bằng 39.29%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 3,015 người, bằng  57.87%; Hoàn thành nhiệm vụ 88 người, bằng 1.69%; Không hoàn thành nhiệm vụ 60, bằng 1.15%.

anh tin bai

(Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai)

Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan. Cán bộ, công chức khi thi hành công vụ phải đảm bảo tuân thủ Hiến pháp và quy định của pháp luật. Để đảm bảo hiệu quả trong các hoạt động công vụ thì việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính là yếu tố then chốt. 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã quan tâm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu. Tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục sự trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức đảm bảo tính thống nhất, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đồng thời, chỉ đạo và thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Việc xây dựng và triển khai thực hiện một số văn bản, đề án vẫn chưa chủ động, còn bị đôn đốc tiến độ, một số văn bản chất lượng chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính đã có tiến bộ nhưng có lúc, có nơi chưa nghiêm, một số cán bộ, công chức còn chưa tích cực nghiên cứu học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong quá trình thực thi công vụ còn mắc sai phạm, khuyết điểm phải xem xét xử lý kỷ luật. Đến nay, một số nhiệm vụ trong năm 2023 tiến độ còn chậm, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 4,65%, xếp thứ 9/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; nhiều chỉ tiêu đạt thấp dưới 50% (thu ngân sách, xuất nhập khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp,...); tiến độ xây dựng một số dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị sản xuất công nghiệp về cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ; còn nhiều vướng mắc trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, các dự án đô thị, đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhiều dự án chậm tiến độ

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, chưa chặt chẽ, có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; công tác quản lý cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị chưa nghiêm; một bộ phận công chức, viên chức năng lực còn yếu, ý thức trách nhiệm và chấp hành kỷ luật, kỷ cương còn hạn chế... Một số cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức tham mưu các nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm thời hạn yêu cầu, chưa phát huy hết trách nhiệm và trí tuệ, sự tâm huyết; việc tham mưu, đề xuất có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dẫn đến không thể hiện chính kiến, quan điểm của cơ quan tham mưu; chất lượng tham mưu còn chung chung, không đề xuất phương án cụ thể để thực hiện. Việc tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trong một số lĩnh vực chất lượng còn hạn chế, chậm tiến độ, nhất là các nhiệm vụ đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư... dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Những tồn tại và nguyên nhân nêu trên, cho thấy cần tiếp tục thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính tỉnh Lào Cai trong tình hình hiện nay.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ, ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH LÀO CAI

1. Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức

Trong những năm gần đây UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao về vấn đề công vụ, công chức, đặc biệt là vấn đề kỷ cương, kỷ luật công vụ. Từ năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính trong ngày; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Chỉ thị đã có tác động mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh và thường xuyên được đôn đốc, kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

Phát huy những mặt tích cực đó, căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án Văn hóa công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1329/UBND-NC ngày 03/4/2019 về việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án Văn hóa công vụ; ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/5/2019, về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công sở, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống; rà soát, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm hình thành phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ theo quy định; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017; số 3595/VPCP-TCCV ngày 03/5/2019, UBND tỉnh Lào Cai cũng đã có văn bản số 2379/UBND-NC ngày 26/5/2017 và số 1852/UBND-NC ngày 04/5/2019 về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các vi phạm để giữ vững kỷ cương, bảo vệ tính tôn nghiêm của pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân; đồng thời, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt các ngành, cấp cấp chấp hành nghiêm giờ làm việc hành chính; chỉ đạo Sở Nội vụ hàng năm lập Kế hoạch về kiểm tra công vụ và thành lập Đoàn Kiểm tra để kiểm tra đột xuất tại các Sở, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm ngăn ngừa, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong 03 năm gần đây, UBND tỉnh ban hành 03 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với chế độ công vụ, công chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (năm 2021, ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/3/2021, năm 2022 ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2022, năm 2023 ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 22/03/2023), đã thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 20 cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng phục vụ Nhân dân; đặc biệt là chấp hành nghiêm việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

anh tin bai

(Đoàn kiểm tra công vụ, công chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương làm việc tại UBND huyện Si Ma Cai)

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm công vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát, đẩy mạnh việc phân cấp, uỷ quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời, đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các Chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI, Cải cách hành chính - PAR Index, Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước - SIPAS, Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – PAPI.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

2. Năm 2023 tỉnh Lào Cai tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gắn với nâng cao năng lực, ý thức chính trị, kỷ cương, văn hóa trong thực thi công vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Ngày 23/02/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 706/UBND-NC về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: (1) Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu, nỗ lực, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền và phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên theo quy định. (2) Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức (chấp hành thời gian làm việc, thời gian nghỉ lễ, nghỉ phép hằng năm, nghỉ ốm, thai sản…). Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; phải chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu, bia…; (3) Rà soát, bố trí phân công công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường, tính tự giác, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm trong công việc; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung, đảm bảo không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao. (4) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nội dung nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao; tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật. (5) Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính có chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.... Sai phạm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nào thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy định.

Đặc biệt ngày 16/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2023 (theo Kế hoạch số 206-KH/TU, ngày 10/5/2023). Qua đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các đơn vị trên địa bàn tỉnh (hơn 37 nghìn người) đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng quán triệt nội dung Kết luận 14- KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới; đồng thời chỉ rõ những nội dung cần phải thực hiện tại địa phương. Thông qua Hội nghị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

anh tin bai
anh tin bai

(Quang cảnh tại Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2023- Ảnh: baolaocai.vn)

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ; phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm trong công việc; khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Đối với việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1122/UBND-TH ngày 20/3/2023, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định của Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc UBND tỉnh ngoài việc đảm bảo đúng, đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Quy chế làm việc, phải đảm bảo các yêu cầu đúng thể loại, thể thức theo quy định. Trong nội dung văn bản của cơ quan tham mưu phải thể hiện rõ quá trình xây dựng nên dự thảo Văn bản của UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh ký để giải quyết công việc; đồng thời đề xuất rõ ý kiến của cơ quan, đơn vị đối với nội dung tham mưu trình UBND tỉnh.

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1836/UBND-NC ngày 24/4/2023, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: (1) Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn để né tránh trách nhiệm; khi được lấy ý kiến, nếu thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thì phải có ý kiến cụ thể, rõ ràng, đúng thời hạn, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm; (2) Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; (3) Không được lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; (4) Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; (5) Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm minh nhũng hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. 

Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2805/UBND-XD ngày 16/6/2023 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động xây dựng. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm minh, kịp thời vi phạm của các Chủ đầu tư, Ban QLDA; trường hợp Chủ đầu tư, Ban QLDA yếu kém thì không giao tiếp nhiệm vụ trong một thời gian nhất định. Nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ Tư vấn đối với xã hội, đối với sự nghiệp xây dựng ngành giao thông vận tải. Tổ chức tư vấn giám sát phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc ngoặc, ăn chia với nhà thầu. Thủ trưởng của đơn vị Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về việc chọn lựa và đề cử các chức danh TVGS hiện trường, về các sai phạm do TVGS được cử gây ra.

Ngày 20/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 2858/UBND-TH về việc đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao một cách chủ động, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế và chịu trách nhiệm người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị, địa phương còn tồn tại các hạn chế.  Văn bản cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ngoài ra, tại Thông báo kết luận số 66/TB-VP UBND ngày 06/3/2023 Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ hồ sơ chậm muộn nhiều. Theo đó Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 28/03/2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị từ ngày 29/03/2023 đến ngày 5/04/2023, Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công.

Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Lào Cai đã ban hành liên tiếp 06 văn bản; tổ chức 01 Hội nghị; thành lập 01 Đoàn kiểm tra liên quan đến siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và trách nhiệm người đứng đầu. Điều đó cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

3. Đánh giá chung

Nhìn chung, với tinh thần nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng, ban hành văn bản cũng như triển khai thực hiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức về chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt văn hoá công sở; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ từng bước được nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt vai trò nêu gương, có thái độ chuẩn mực trong giao tiếp, giao dịch hành chính với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp; hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, ngày càng được nâng cao, việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng và nơi cư trú ngày càng nghiêm túc hơn; góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của cơ quan Nhà nước và tiếp tục nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ Nhân dân, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với sự năng động, tiên phong của lãnh đạo địa phương, sự chuyên nghiệp mẫn cán của bộ máy công chức, cùng với những giải pháp quyết liệt, năm 2022 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lào Cai tiếp tục nằm trong nhóm xếp hạng cao khi đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng PCI. Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Lào Cai đã thu hút được các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại tỉnh và đạt được thành quả rất đáng khích lệ, cụ thể như: các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hoá, xã hội có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân năm 2022 đạt 9,02% tăng 3,57%  so với năm 2021; Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 46.069 tỷ đồng, bằng 100,15% KH, tăng 11,8% so CK;  lượng khách tới các điểm thăm quan du lịch tăng mạnh, đạt 4.642 triệu lượt khách, bằng 116% KH, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 10.389 tỷ đồng, bằng 139,8% dự toán Trung ương giao; trong năm đã giảm được 9.771 hộ nghèo bằng 129,43 % KH giao, đạt 43,5% KH 5 năm 2021-2025... Những kết quả trên đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung duMiền núi phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và đến năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước, như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức còn chưa thực sự nghiêm túc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức chưa sâu sát, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp, ứng xử với với người dân, tổ chức và đồng nghiệp, vẫn còn những hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức... Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhưng vẫn còn tình trạng nể nang, hình thức, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, chủ yếu vẫn làm theo chuyên đề, theo đợt cao điểm; việc xử lý vi phạm về đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa mang tính răn đe, chưa thật sự nghiêm; công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa gắn với kết quả thực kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ chưa thực sự quyết liệt...

III. KẾT LUẬN

Hoạt động công vụ là hoạt động đặc biệt, gắn liền với đội ngũ cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ được sử dụng quyền lực nhà nước, đây là loại quyền lực đặc biệt nhằm thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. Chính vì thế muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thì phải tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong tham mưu thực hiện công việc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Một số giải pháp nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ:

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, những tác động tích cực và tiêu cực, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, đan xen hết sức phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng được cán bộ, công chức có chất lượng, toàn tâm, toàn ý, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Để góp phần nâng cao hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2015 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30-10-2016, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, xây dựng và hoàn thiện quy định, quy trình đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, chính xác, đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy trình trong hoạt động công vụ, đạo đức công vụ thông qua hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cho từng loại, từng chức danh công chức. Cụ thể hóa những giá trị đạo đức như cần, kiệm, liêm chính… thành những chuẩn mực cụ thể trong hành vi công vụ.

Ba là, có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với cán bộ, công chức dựa trên nguyên tắc giữa quyền lợi và trách nhiệm, đảm bảo trả đúng sức lao động và giá trị cống hiến của cán bộ, công chức.

Bốn là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế, chính sách khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, công chức thực hiện tốt các nguyên tắc, quy tắc trong hoạt công vụ; có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với những người coi thường kỷ luật và vi phạm các quy định, thoái thác công việc, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám quyết định những vấn để thuộc thẩm quyền trong hoạt động công vụ.

Năm là, xây dựng cơ chế trách nhiệm người đứng đầu, trong đó nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần phục vụ nhân dân của người đứng đầu, có cơ chế giám sát thường xuyên và tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, từng cá nhân cán bộ, công chức, loại bỏ những cơ chế, thủ tục dẫn tới khả năng tiêu cực, sách nhiễu nhân dân nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm điều tốt, có điều kiện cống hiến, phát huy năng lực phục vụ đất nước và nhân dân; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp.

Tóm lại, nâng cao hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là công việc thường xuyên, lâu dài, là một đòi hỏi tất yếu và đòi hỏi sự tham gia tích cực không chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức mà còn của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, cũng như sự tham gia của toàn thể nhân dân, không những thế cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định, quy trình đảm bảo tính thống nhất, ngăn ngừa, hạn chế sự sa sút, suy thoái, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong thời gian tới, công tác cán bộ, công chức, công vụ sẽ tiếp tục có những thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Trong đó cơ quan nhà nước theo hướng từng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền thực thi nhiệm vụ. Đến lượt mỗi cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo vị trí việc làm, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm…

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, trong đó đặc biệt là vai trò của người đứng đầu sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.

 

Trần Cường - Sở Nội vụ Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập