Lào Cai 26° - 27°
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 584

Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Ngô Hữu Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

(Đồng chí Nguyễn Văn Minh, GĐ Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị)

    Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh Hội nghị cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác ngành nội vụ được giao trong 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Đây là công việc thường kỳ hàng năm nhằm rà soát lại nhiệm vụ kế hoạch, qua đó thấy được những ưu khuyết điểm để phát huy kết quả đạt tốt, kịp thời điều chỉnh khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế.

anh tin bai

(Quang cảnh Hội nghị)

anh tin bai

(Đồng chí Ngô Hữu Tuyên, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị)

    Đồng chí Ngô Hữu Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua tóm tắt dự thảo Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nội vụ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác rà soát quy hoạch cán bộ trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt; tích cực triển khai các biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng; chuẩn bị kỹ lưỡng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Công tác thanh tra, pháp chế ngành Nội vụ được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng triển khai kịp thời, sâu rộng, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện nghiêm, không có điểm nóng, phức tạp về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ. Công tác chuyển đổi số trong nội bộ, cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Nội vụ được thực hiện có hiệu quả.

anh tin bai

(Đ/c Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát phát biểu tại Hội nghị)

    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định mới của Chính phủ tại hai Nghị định: (1) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 Quy định về tinh giản biên chế, (2) Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

 
anh tin bai
anh tin bai

(Đại diện các Phòng Nội vụ, UBND xã phát biểu tham luận tại Hội nghị)

anh tin bai

(Đại diện các phòng chuyên môn Sở Nội vụ trả lời, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị)

    Ngoài các ý kiến tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 đầu năm, Hội nghị cũng có 05 ý kiến tham gia thảo luận của đại diện các Phòng Nội vụ (Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên) và 01 ý kiến tham gia của Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường đại diện cho 21 xã trên địa bàn huyện Bát Xát. Các ý kiến tham gia đã góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt đạt được và những hạn chế, tồn tại ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai trong 6 tháng vừa qua; đồng thời, các ý kiến thảo luận cũng tập trung phân tích, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Cũng tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ cũng đã có những giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của các đơn vị.

    Kết luận tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nội vụ biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành nội vụ trong 6 tháng vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023:

    Một là, Tiếp tục tham mưu thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 và các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế, bảo đảm theo lộ trình cắt giảm tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hội, quỹ; triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.

    Hai là, Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Lào Cai. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND tỉnh phê duyệt.

    Ba là, Tham mưu triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC các cấp theo chỉ đạo của Trung ương, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng quy định. Tham mưu triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

    Bốn là, Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Đề án số 14 của Tỉnh ủy về “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2023.

    Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Tập trung nghiên cứu và xây dựng các nội dung được Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 phân cấp quy định chi tiết thi hành để triển khai thực hiện. Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc tại Lào Cai, Hội nghị tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023).

    Sáu là, Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; giải quyết kịp thời đề nghị của các tổ chức tôn giáo, không để xảy ra phức tạp về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ; phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

    Bảy là, Tiếp tục tập trung chuyển đối số ngành Nội vụ, trong đó trọng tâm triển khai thực hiện giai đoạn 2 xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến lĩnh vực Nội vụ. Tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

    Nhân dịp Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023). Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Giải giao hữu thể thao năm 2023, nhằm động viên khuyến khích CBCCVC, người lao động trong toàn ngành đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Giải giao hữu thể thao quy tụ được gần 40 vận động viên chia thành 04 đội cầu lông, 04 đội bóng chuyền hơi đến từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Sau 1/2 ngày thi đấu sôi nổi, đoàn kết, trung thực, quyết tâm cao, Giải giao hữu Thể thao ngành Nội vụ năm 2023 đã thành công tốt đẹp.

    Một số hình ảnh đẹp của giải đấu:

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Cao Dũng - CV Văn phòng Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập