Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch công chức, viên chức năm 2018
Lượt xem: 1176

Căncứ các quy định về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được ban hành tạiNghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-BNVngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPcủa Chính phủ; Thực hiện Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Uỷ bannhân dân tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chínhtrị tỉnh, Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý tài chính của Bộ Tài chínhthông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngạch công chức, viên chức năm 2018, nhưsau:

I. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

1. Đối tượng  

- Cánbộ, công chức, viên chức hành chính giữ ngạch chuyên viên nhưng chưa có chứngchỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Cánbộ, công chức, viên chức hành chính giữ ngạch cán sự có nhu cầu nâng ngạch chuyênviên;

-Cán bộ, công chức cấp xã có nhu cầu bồi dưỡng.

2. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh hoặc tạicác huyện, thành phố (nếu đủ số lượng tổ chức lớp riêng)

3. Chương trình, thời gian học: Chươngtrình bồi dưỡng theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/1/2013 của Bộ Nội vụ (thờigian thực học 40 ngày); học ngoài giờ hành chính;

-Lớp tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh dự kiến khai giảng vào đầu tháng 4 năm2018;

-Các lớp tổ chức tại các huyện: Thời gian khai giảng theo đề xuất của UBND cáchuyện, thành phố;

SởNội vụ sẽ thông báo thời gian khai giảng cụ thể sau khi các cơ quan, đơn vịđăng ký danh sách học viên chính thức.

4. Kinh phí: Cán bộ, công chức, viên chức thamdự khóa học tự túc kinh phí học tập; cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đihọc hỗ trợ kinh phí học tập cho cán bộ, công chức (nếu có) theo quy chế chitiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Mức kinh phí, Trường Chính trị tỉnh sẽ thôngbáo cụ thể sau.

II. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

1. Đối tượng  

-Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp Sở và tương đương, cấp phòng và tương đương chưacó chứng chỉ chuyên viên chính;

-Chuyên viên chính và tương đương chuyên viên chính chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chuyênviên chính;

-Chuyên viên và tương đương chuyên viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyênviên.

2. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

3. Chương trình, thời gian học: Chươngtrình bồi dưỡng theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ Nội vụ (thờigian thực học 30 ngày); học ngoài giờ hành chính; dự kiến khai giảng vào đầutháng 8 năm 2018. Trường Chính trị tỉnh sẽ thông báo thời gian cụ thể tronggiấy báo nhập học.

4. Kinh phí: Cán bộ, công chức tham dựkhóa học tự túc kinh phí học tập; cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đi họchỗ trợ kinh phí học tập cho cán bộ, công chức (nếu có) theo quy chế chi tiêunội bộ của cơ quan, đơn vị. Mức kinh phí, Trường Chính trị tỉnh sẽ thông báo cụthể sau.

III. Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

1.Đối tượng

- Công chức, viên chức đang giữngạch kế toán viên nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức ngạch;

- Công chức, viên chức giữ ngạchkế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đươngchuẩn bị thi lên ngạch kế toán viên.

2.Chương trình, thời gianhọc

Theo chương trình do Bộ Tài chínhban hành kèm theo
Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2013.

Tổng thời gianthực học 40 ngày; học ngoài giờ hành chính; dự kiến khai  giảng cuối tháng 4 năm 2018.

3.Địa điểm học:Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

4. Học phí: Theo thông báo của Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính. Cá nhân học viên đóng góp và hỗ trợ của cơ quan, đơn vị theo quy chế chitiêu nội bộ.

IV. Bồi dưỡng Kế toán trưởng

1. Đối tượng

- Kế toán viên, Phụ trách kế toántrong các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Kế toán viên, Phụ trách kế toáncác xã, phường, thị trấn.

Tiêu chuẩn học viên tham dự: Cótrình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trungcấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toánnhư sau:

- Tối thiểu là 2 năm trở lên kểtừ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểmtoán;

- Tối thiểu là 3 năm trở lên kểtừ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tàichính, kế toán, kiểm toán;

2. Thời gian khai giảng dự kiến: Thời gian học 04 tuần học vào các ngày thứ 7 vàchủ nhật hàng tuần; dự kiến khai giảng đầutháng 5 năm 2018.

Chương trình bồi dưỡng: Theo quy định tại thông tư số199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồidưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

3. Địa điểm mở lớp: Lớp bồi dưỡng đặt tại Trường Caođẳng Cộng đồng Lào Cai. Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính giảng dạy và cấpchứng chỉ.

4. Học phí: Theo thông báo của Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính. Cá nhân học viênđóng góp và hỗ trợ của cơ quan, đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, công chứcviên chức đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch năm 2018. Lập danh sách đăngký (theo mẫu biểu đính kèm) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 4 năm 2018 để triển khai mở lớp.

Bảnmềm danh sách đề nghị gửi về Sở Nội vụ theo địa chỉ: ndluong-snv@laocai.gov.vn. Điện thoại liên hệ: 0915.830.620.

TÊN ĐƠN VỊ..............

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM 2018

(Biểu mẫu Kèm theo Văn bản số        /SNV-CCVC ngày       /03/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai)

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

Trình độ, chuyên ngành đào tạo

Mã ngạch ccvc

Chức vụ hoặc chức danh ccvc; Đơn vị công tác

Ghi chú (Số điện thoại di động)

Nam

Nữ

I

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊTin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 699
  • Trong tuần: 5 176
  • Tất cả: 1421325
Đăng nhập