V/v hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2019
Lượt xem: 824

Thực hiện Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành “Quy định quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và khái toán dự toán ngân sách chi đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2019 như sau:

I- Mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

1. Mục tiêu

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV;

- Thực hiện 100% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 đã được UBND tỉnh giao;

- Phấn đấu có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ bồi dưỡng tối thiểu, bắt buộc.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án số 16 của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020;

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý;

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, QLNN, tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức và CBCC cấp xã đạt chuẩn và trên chuẩn;

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm việc: Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; các kiến thức kỹ năng chuyên ngành; kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức; kiến thức quốc phòng – an ninh; kiến thức về hội nhập quốc tế;

3. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng

- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuyển tiếp từ năm 2018 thực hiện theo Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tuyển mới năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và khái toán dự toán ngân sách chi đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

Ngoài chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh giao thực hiện năm 2019, còn các chỉ tiêu phân bổ từ các Bộ, ngành TW hoặc các chương trình, dự án khác (nếu có).

II- Một số giải pháp thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số giải pháp sau:

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các nội dung kế hoạch được UBND tỉnh giao:

Các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu kế hoạch, cần xây dựng Kế hoạch chi tiết đến nội dung từng lớp, nội dung các chuyên đề, tài liệu sử dụng, giảng viên, thời gian mở lớp theo các Biểu mẫu số 1 đính kèm văn bản này (Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh sử dụng biểu 01-KHT; UBND các huyện, thành phố sử dụng các Biểu số 01-ĐTH, Biểu số 01-BDH). Thời gian gửi kế hoạch mở lớp về Sở Nội vụ trước ngày 05/04/2019.

Thời điểm mở lớp: Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần được tổ chức thực hiện tập trung trong Quý 2, Quý 3 và đầu Quý 4 (chậm nhất đến 30/11/2019). Tránh việc tổ chức mở lớp vào cuối năm, khó khăn cho công chức tham gia học tập, làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và không phát huy được các nguồn lực dành cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

2. Căn cứ văn bản chiêu sinh của đơn vị được UBND tỉnh giao kế hoạch mở lớp và văn bản chiêu sinh của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị lựa chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi học đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, phù hợp với vị trí việc làm.

Không cử cán bộ, công chức đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng không có trong kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; hoặc không theo văn bản triệu tập của các Bộ, ngành chủ quản.

3. Cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch mở lớp quản lý chặt chẽ giảng viên, học viên trong thời gian tham gia lớp học. Cụ thể thực hiện tốt các việc sau:

- Các sở, ban, ngành được giao chỉ tiêu bồi dưỡng CBCCVC theo yêu cầu vị trí việc làm Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng; thành lập tổ thẩm định tài liệu để tham mưu cho thủ trưởng các sở, ban, ngành phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng cho lớp bồi dưỡng.

- Thủ trưởng đơn vị ban hành Quyết định mở lớp;

- Xây dựng lịch giảng dạy và học tập của lớp một cách khoa học, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng;

- Lập bảng danh sách theo dõi chuyên cần của học viên từng buổi học;

- Lập sổ đầu bài theo dõi việc thực hiện lịch giảng dạy, học tập của lớp;

- Thông báo kịp thời với cơ quan quản lý học viên nếu học viên vi phạm nội quy của lớp học.

4. Thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sử dụng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua đó có kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

5. Chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

- Đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị giảng dạy và học tập;

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tăng cường tính thực hành, thiết thực; sử dụng các phương pháp bồi dưỡng phát huy tính chủ động, tích cực của người học;

- Lựa chọn giảng viên là người có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Kết hợp sử dụng giảng viên của tỉnh và mời giảng viên TW.

III. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, 9 tháng và cả năm:

- Nội dung báo cáo: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch, các kết quả đạt được, đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu ĐTBD CBCCVC, nêu các kiến nghị, đề xuất (nếu có),...

- Sử dụng đúng các biểu mẫu báo cáo kèm theo văn bản này: Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh giao: dùng các Biểu mẫu số 02.

- Thời gian gửi báo cáo:

        +Báo cáo 6 tháng: trước ngày 15/6

        +Báo cáo 9 tháng: trước ngày 15/9

        +Báo cáo năm: trước ngày 5/12

Bản điện tử báo cáo gửi vào địa chỉ email: phongccvc-snv@laocai.gov.vn

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

 Trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu được giao, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) theo số máy: 020.3842439 để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.
Văn bản gốc và biểu mẫu: 
CV_251_SNV.pdf
Bieu_HD_thuc_hien_KH_2019_20190313093717492490.xls

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 840
  • Trong tuần: 5 317
  • Tất cả: 1421466
Đăng nhập