Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HDND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 10/2022/HQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HDND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_sua_doi_2022.pdf
Văn bản mới