Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
613/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 171
Tải về 15
17/KH-UBND 14/01/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 317
Tải về 74
10/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
Lượt xem: 163
Tải về 1
71/QĐ-SNV 13/08/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 312
Tải về 0
32/2020/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 594
Tải về 5
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 212
Tải về 0
24/QĐ-SNV 03/07/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019
Lượt xem: 305
Tải về 0
35/QĐ-SNV 03/10/2018 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, CCVC và cán bộ, công chức cấp xã huyện Mường Khương tham gia lớp đào tạo tiếng dân tộc Mông tổ chức tại huyện Mường Khương năm 2018
Lượt xem: 255
Tải về 0
25/QĐ-SNV 22/06/2018 V/v ban hành Quy trình xử lý, giải quyết một số công việc có ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 165
Tải về 0
07/QĐ-SNV 09/02/2017 Về việc kiện toàn Tổ biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 237
Tải về 434
12
BẢN ĐỒ TP