Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/QĐ-SNV 13/08/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
32/2020/QĐ-UBND 03/12/2020 Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai Tải về
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tải về
24/QĐ-SNV 03/07/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
35/QĐ-SNV 03/10/2018 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, CCVC và cán bộ, công chức cấp xã huyện Mường Khương tham gia lớp đào tạo tiếng dân tộc Mông tổ chức tại huyện Mường Khương năm 2018 Tải về
25/QĐ-SNV 22/06/2018 V/v ban hành Quy trình xử lý, giải quyết một số công việc có ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
07/QĐ-SNV 09/02/2017 Về việc kiện toàn Tổ biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
04/2017/QĐ-UBND 18/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Tải về
01/QĐ-SNV 11/01/2017 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
02/QĐ-SNV 11/01/2017 Về việc kiện toàn Tổ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
12
BẢN ĐỒ TP