Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/KH-SNV 18/08/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW,ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng Tải về
28/KH-SNV 19/04/2021 Kế hoạch tiển khai, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
1012/SNV-TT 25/09/2019 V/v triển khai, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN, lãng phí và các nội dung được Tỉnh ủy giao thuộc lĩnh vực ngành quản lý Tải về
981/SNV-TT 18/09/2019 V/v Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 52 của Tỉnh ủy;Kế hoạch số 289,292 của UBND tỉnh đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng vặt Tải về
884/SNV-TT 23/08/2019 V/v Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng Tải về
11/KH-SNV 07/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ và phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
427/SNV-TT 04/05/2019 V/v một số lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác Tải về
409/CTr-TT 25/04/2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
25/KH-SNV 12/12/2018 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
22/KH-SNV 31/10/2018 Triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng Tải về
12
BẢN ĐỒ TP