Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/QĐ-SNV 13/08/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
341/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 Tải về
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tải về
375/SNV-CCHC 20/04/2020 V/v tham gia vào dự thảo Kế hoạch chuyên đề về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Tải về
990/SNV-CCHC 20/09/2019 V/v đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
24/QĐ-SNV 03/07/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
126/KH-UBND 27/03/2019 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
207/SNV-CCHC 07/03/2019 V/v đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán các nội dung hoạt động cải cách hành chính theo kế hoạch 319/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Tải về
BẢN ĐỒ TP